Tag: Blair Toilet

Pit Latrine Remains King For Garikai, 20 Years On

By Correspondent    Over 600 Garikai Housing Scheme families in Masvingo are…

wisdom wisdom